Användaravtal

Läs varje bestämmelse för detta avtal. Genom att använda våra tjänster accepterar du de metoder som beskrivs i dessa servicevillkor. Om du inte godkänner tjänstvillkoren, använd inte tjänsterna.

Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkeslag. Du får inte kopiera eller modifiera appen, någon del av appen eller våra varumärken på något sätt. Du får inte försöka extrahera appens källkod och du bör inte försöka översätta appen till andra språk eller skapa derivatversioner. Appen i sig, alla varumärken, upphovsrätt och databasrättigheter och andra immateriella rättigheter relaterade till appen, tillhör Qick Mobility AB. Qick Mobility AB har åtagit sig att se till att appen är så användbar och effektiv som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i appen och debitera dig för dess tjänster, när som helst och av någon anledning. Vi debiterar dig aldrig för appen eller dess tjänster utan att meddela dig i förväg. Detta användaravtal och användarvillkoren (tillsammans “avtalet”) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (“du”, “din” eller “användare”) och Qick Mobility AB, som gör affärer som Qick (“Qick,” “Vi”, “Vi” eller “Våra”). Detta avtal anger de väsentliga villkoren som reglerar din användning av våra tjänster. För din användning av tjänsterna kräver Qick att du (“du”) godkänner alla villkor i detta avtal, i tillämpliga fall.

 • “Avtal” betyder detta avtal.
 • ”Sekretesspolicy” avser den integritetspolicy som görs tillgänglig av Qick på https://www.Qickscooters.com/privacy
 • “Sparkcyklar” betyder Qick elektriska skotrar
 • “Elektrisk Qick-scooter” betyder de elektriska skotrar som Qick hyr ut
 • ”Prenumeration” avser rätten att använda tjänsterna antingen genom ett prenumerationsbaserat köp (t.ex. månadskort) eller köp av en fast användningsperiod (t.ex. 24-timmarspass), såsom beskrivs närmare i App.
 • ”Elfordon” avser Qicks elektriska skotrar, mobilitetstjänst eller liknande hårdvara för delning av mobilitet som hyrs från Qick.
 • ”Tjänster” avser elfordonet, webbplatsen, Qick-appen och dess relaterade tjänster som beskrivs och görs tillgängliga på webbplatsen och Qick-appen, tillsammans med andra relaterade utrustningstjänster och den information som görs tillgänglig.
 • ”Användningsområde” är de områden som definieras och anges i Qick-appen där det elektriska fordonet kan drivas och göras tillgängligt.
 • “Qick: Qick Mobility AB,organisationsnummer 559120-6221, Skottvägen 26, 70369 Örebro, Sverige.
 • ”Qick-app” avser alla Qicks egna program som är tillgängliga via dator och mobila enheter och med vilka du kan komma åt de elektriska fordonen.
 • “Website” refers to Qick’s website: https://www.Qickscooters.com

  Vi samtycker till att låta dig hyra produkterna, i enlighet med villkoren i detta avtal. Om inte annat anges,alla monetära värden som anges i detta avtal ska anses vara denominerade i svenska kronor (SEK).

1 Allmänna villkor

1.1 Avtal och parter

Du är den ensamma användaren av de tjänster som erbjuds av Qick, och är således ensam ansvarig för att följa Qicks villkor. Parterna i detta avtal är du och Qick. Det är ditt ansvar att se till att Qicks egendom används på rätt sätt av dig och ingen annan.

1.1.2 Åldersgräns

Du intygar att du är minst 18 år när du accepterar dessa villkor.

1.1.3 Qicks egendom

Genom att godkänna villkoren godkänner du att använda Qicks tjänster som appen, webbplatsen, immateriella rättigheter och den elektriska skoter på ett respektfullt sätt. Du samtycker till att använda tjänsterna för vilket ändamål tjänsten är avsedd för. Dessutom innebär det att du som kund inte får begränsa Qicks egendom genom att använda Qicks tjänster för andra ändamål än Qicks.

1.1.4

Qick tillhandahåller en informations- och förmedlingstjänst, inte en transporttjänst. Transporttjänsten tillhandahålls av tredjepartsleverantörer (“leverantörer”) (oberoende taxichaufförer personligen eller via ett företag, i egenskap av ekonomisk och professionell tjänsteleverantör). Genom att göra en bokning via Qick’s app ingår du juridiskt sett ett bindande avtal om transport med leverantören. Tvister som uppstår på grund av konsumenträttigheter, rättsliga skyldigheter eller den lagstiftning som är tillämplig på transporttjänster ska lösas mellan passagerare och förare. Vårt tjänsteutbud sträcker sig inte längre än till att vara en mellanhand mellan leverantörerna och dig (passagerare) som begär sådana tjänster.

1.2 Uthyrning

1.2.1 Du och Qicks elektriska skoter

Du är ansvarig för att bedöma din totala körförmåga, väderförhållanden som glidning, medicinska tillstånd och andra faktorer som kan påverka din förmåga att använda Qicks elektriska skotrar säkert. Användningen av Qicks elektriska skotrar måste utföras på ett säkert och respektfullt sätt, vilket innebär att du måste ta hänsyn till olika faktorer som kan utgöra en risk för dig och allmänheten när du kör.

Tänk på dessa faktorer:

Hastighet
Bromssträcka
Väderförhållanden
Din nuvarande körförmåga
Din nuvarande körförmåga
hur man använder Qicks elektriska skoter.

Dessutom intygar godkännandet av dessa villkor att du inte kommer att använda den elektriska skoter i händelse av en defekt på den elektriska skoter. Det är ditt ansvar som kund att göra en säkerhetskontroll av hela den elektriska skoter. Qick avskräcker helt någon från att använda en elektrisk skoter i händelse av en defekt. Qick uppmuntrar dig starkt att kontrollera batterinivån innan du använder scootern för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Vi avråder dig från att använda en elektrisk skoter med låg batterinivå. I händelse av en upptäckt defekt måste du meddela Qick.

1.2.2 Tillgänglighet

Du samtycker till att Qicks elektriska skotrar endast är tillgängliga under bra väderförhållanden. Dessutom samtycker du till att skotrarna inte kommer att finnas tillgängliga hela dagen under säsongen på grund av de elektriska skotrarnas batteritid. Tillgången till elektriska skotrar är begränsad under reparationer, force majeure och omständigheter som gör det omöjligt för Qick att tillhandahålla tjänsten. scooters is limited during repairs, force majeure and circumstances that make it impossible for Qick to provide the service.

1.2.2.1 Force Majure

Det är en klausul i detta avtal som kan kallas ”ursäktlig avtalsbrott”. Styrkorna strävar efter att frisläppa överträdelser av kontraktet eftersom brottet ligger utanför parternas kontroll. Partiet kan inte förutse, förhindra eller påverka händelsen i fråga. Med andra ord, oförutsägbara händelser som varken Qick eller du kan kontrollera kommer att frigöra båda parter från att hållas ansvariga för till exempel fel eller skador.

Exempel på situationer där varken Qick eller du kan påverka resultatet är naturkatastrofer som översvämningar och krig. Oförutsedda händelser är till exempel orkaner och blixtnedslag.

1.2.3 Deaktivering

Qick kan begära att en elektrisk skoter avaktiveras när som helst vid behov.

1.3 Säkerhet

Qick frångår sig ansvaret för din resa. Det åligger dig som kund att tänka på din egen säkerhet som att bära hjälm när du kör för att undvika skador vid till exempel en kollision. Qick rekommenderar starkt att du använder hjälmar när du kör.

1.3.1 Den elektriska skoter är ett elfordon

Du samtycker till att använda en elektrisk skoter. En elektrisk skoter kräver att du hanterar den försiktigt och med största säkerhet från din sida. Se avsnitt 1.5 där du samtycker till att de elektriska skotrarna måste laddas för att kunna användas och användas för avsedda ändamål.

1.4 Ansvar, ansvarsbegränsning

1.4.1 Lagar och förordningar

Du som kund ansvarar för att följa de lagar och regler som regleras i det land där den elektriska skoter används. Det är ditt ansvar att aktivera och avaktivera den elektriska skotern i enlighet med de lagar och förordningar som finns i det land där den elektriska skotern används.

1.4.2 Områdesbegränsningar

När du laddar ner Qick-appen och du har skapat ett konto, lagt till en betalningsmetod och aktiverat din hyrtid kan du börja använda din Qick-skoter. För att inaktivera hyresperioden, inaktivera den via Qick-appen. Qicks elektriska skotrar kan bara inaktiveras inom vissa områden. Kontrollera Qick-kartan för att se de områden där din elektriska skoter kan inaktiveras. Genom att följa dessa villkor förstår du att skoter inte kan inaktiveras överallt, vilket innebär att hyrestiden fortsätter tills du befinner dig i ett godkänt område. Qick rekommenderar starkt att du granskar Qick-kartan innan du använder skoter. Det är strängt förbjudet att överföra en Qick-skoter från en stad till en annan. De elektriska skotrarna får inte parkeras på privata fastigheter. Förbud mot parkering på bilvägar, inomhus, dolda platser som buskar eller liknande. Det är strängt förbjudet att hindra andra användare från att låsa upp den elektriska skoter genom att gömma sig, lämna den aktiverad eller på annat sätt göra det omöjligt för andra användare att låsa upp skoter.

1.4.3 Syfte med användning

Du samtycker till att inte använda den elektriska skotern för något annat syfte än att transportera dig själv mellan olika platser på ett miljövänligt sätt. Du får inte använda den elektriska skotern för att tävla med någon, leka med den på lekparker, etc. Använd den endast för avsedda ändamål. Du samtycker också till att köra på lagliga vägar där det inte finns något förbud för dig att köra. Dessutom godkänner du att inte köra på grus, berg, gräsmattor, vatten (pool, hav, damm, vattendrag, sjöar, etc) och andra platser där du kan skada dig själv och den elektriska skoter.

1.4.4 Obehörig användning av Qicks egendom

Det är strängt förbjudet att försöka komma åt, hacka, modifiera, manipulera eller reparera Qicks material, hårdvara, information, Qick-appen, koder (såsom källkoder), webbplats eller elektrisk scooter. Du får endast använda vår app, webbplats och vår elektriska skoter för det ändamål för vilket du godkänner detta avtal.

1.4.5 Max vikt

Qicks elektriska skotrar har en maximal viktgräns på 100 kg, du samtycker till att aldrig överskrida den maximala viktgränsen.

1.4.6 Tunga föremål på Qicks elektriska skoter

Du samtycker till att inte hänga föremål på den elektriska skoter eller bära tunga föremål medan du använder den elektriska skoter som kan orsaka skador på egendomen, hindra din körförmåga eller förhindra en säker körning. Det är strängt förbjudet för mer än en person att åka på den elektriska skoter. Dessutom är det förbjudet för dig att använda en mobiltelefon när du kör eftersom det innebär en säkerhetsrisk och genom att använda en skoter godkänner du automatiskt dessa villkor. När du använder en elektrisk skoter bör du göra det medan du är i ett helt nykter skick. Saker som kan påverka ditt nyktera sinnestillstånd inkluderar droger, alkohol och medicin som kan påverka din körförmåga. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att inte påverkas av något som kan påverka din körförmåga.

1.4.7 Skyldighet att rapportera incidenter

Om du kraschar, deltar i en olycka, skadar dig själv, skadar den elektriska skoter eller förlorar en elektrisk skoter, måste du rapportera detta till Qick så snart som möjligt.

1.4.7.1 Om stöld eller skada uppstår

Om du råkar lida en personskada, materiell skada eller skada orsakad av en tredje part, måste du ringa och anmäla händelsen till polisen i den kommun där du befinner dig och rapportera händelsen omedelbart till Qick.

1.4.8 Rapportering av stöld

Om den elektriska skoter stulen under din hyresperiod är du skyldig att ringa och anmäla händelsen till polisen. En skoter kan eller kommer att betraktas som stulen om:

1. Den elektriska skoter är parkerad i ett ej godkänt område.
2. Hyrestiden överstiger 24 timmar.
3. Den elektriska skoterns GPS är avaktiverad.
4. Qick misstänker att den elektriska skoter flyttas av obehöriga användare.
5. Omständigheter som får Qick att misstänka att den elektriska skoter har tappats bort eller stulits.

1.4.9 Vem är ansvarig för stöld?

Den person som senast använder scootern är ansvarig för om den är stulen eller förlorad om det inte finns någon anledning att misstänka att du inte ska vara ansvarig. I händelse av att Qick misstänker att du är ansvarig för en stulen eller förlorad elektrisk skoter, har Qick rätt att vidta lämpliga åtgärder enligt detta avtal mot dig. Du kan behöva betala skadestånd i den utsträckning som krävs för att säkerställa att Qicks elektriska skoter placeras i samma läge som om skadan inte hade inträffat. Du är ansvarig för skoter från det ögonblick då den slås på till det ögonblick de låses i Qick-appen.

1.4.9.1 Skador

Du är aldrig ansvarig för normalt slitage. Du samtycker till att den elektriska skoter måste returneras i det skick som den ursprungligen hittades vid aktiveringstillfället. Du samtycker till att du är ansvarig för alla typer av missbruk av den elektriska skoter, konsekvenser som uppstår till följd av dina handlingar och beteende, förluster, kostnader och kostnader som uppstår i samband med en förlorad eller stulen skoter.

1.4.10 Batterinivå

Du förstår och accepterar att batterinivån påverkas av din körning, vilket innebär att din hastighet kan minskas och stoppas helt om batteriet tar slut. Qick vägrar helt att garantera batterinivån för en elektrisk skoter vid aktivering, det är upp till dig som kund att kontrollera batterinivån. Genom att acceptera våra villkor förstår du att batterinivån kan vara full, medium eller låg på grund av andra kunder som har använt den elektriska skoter före dig.

Qick frångår allt ansvar med avseende på batterinivån eftersom de påverkas beroende på körning, väder och vägar. Det finns inga garantier som Qick kan ge angående batterierna och det är därför ditt ansvar att kontrollera batterinivån då och då under användning.

1.5 Ditt riskantagande

Du är ensam ansvarig för att köra säkert med den elektriska skotern. Du förstår att elektriska maskiner kan orsaka funktionsfel. Fel kan orsaka skador. Dessutom förstår du att din prestanda på en elektrisk skoter innebär risker och faror för dig och andra. Personskador och skador på egendom är risker och faror som inte alltid kan förutsägas eller undvikas. Du samtycker till att dessa typer av skador är ditt ansvar och att du själv bestämmer om du ska bära hjälm eller annan skyddsutrustning under användning, som Qick rekommenderar. Dessutom förstår du att om din användning av Qicks tjänster leder till skada eller skada på någon annan person eller egendom, kan du hållas ansvarig för de resulterande skadorna och relaterade kostnader. Genom att använda våra tjänster tar du det fulla ansvaret för de relaterade riskerna och farorna som följer med användningen av våra skotrar och du samtycker till att Qick inte kommer att hållas ansvarigt för några skador eller kostnader som orsakats av dig när det gäller person, elektrisk skoter eller egendom.

1.6 Rapportera incidenter

Accept av dessa villkor innebär att du intygar att du inte kommer att använda scootern i händelse av en defekt på scootern. Det är upp till dig som kund att göra en säkerhetskontroll av hela skoter. Qick avråder dig helt från att använda en skoter som har defekter. Qick uppmuntrar dig att kontrollera skoterns batterinivå före användning för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Qick rekommenderar att du undviker att använda en skoter med låg batterinivå. Om du upptäcker fel på skoter under en säkerhetskontroll måste du meddela Qick.

2 Avgifter och olika betalningsmetoder

2.1 Betalning

Genom att betala per användning får du tillgång till de tjänster som Qick erbjuder. Instruktionerna för att använda våra elektriska skotrar kommer i samband med din registrering som du enkelt kan följa för att kunna använda våra tjänster. När du betalar för användningen av en elektrisk skoter får du en orderbekräftelse som skickas till det e-postmeddelande du gav när du registrerade dig.
Du kan korrigera fel, t.ex. inmatningsfel, tills du skickar in din betalning till Qick. Så snart du skickar betalningen har du godkänt Qicks villkor. Avgifterna inkluderar skatter som moms. Du kommer att debiteras via det kort du angav till Qick som betalningsmetod. Du kommer inte att debiteras förrän du har accepterat betalningen. När du har godkänt betalningen kommer du att debiteras för tjänsten.

2.1.1 Giltigt kredit- / betalkort krävs

Du måste ange ett giltigt kortnummer och utgångsdatum innan du registrerar dig för att kunna använda Qicks tjänster. Du godkänner vidare att du är den rättmätiga ägaren av det kredit- / betalkort som används. Du samtycker också till att Qick debiterar dig för den tillhandahållna tjänsten. Du bestrider avgiften genom att mejla till support@qickscooters.com, det bör göras så snart som möjligt och det är upp till dig att ge Qick den information som behövs för att lösa situationen. Exempel på information som krävs kan vara ruttinformation, ruttdatum och start- och sluttider. Du måste omedelbart meddela Qick om alla ändringar på ditt kredit- / bankkort.

2.2 Rabattkod

Engångserbjudanden som rabattkoder löses in via Qick-appen. Rabatterna kan löpa under längre tid, vara studentrabatter, företagsrabatter eller en engångskampanj. Qick förbehåller sig rätten att ändra och / eller avbryta rabatter när som helst. Observera att rabatter är begränsade till kunder och skapade konton. Rabatterna kan inte kombineras med andra erbjudanden.

2.3 Uthyrningstid

Du kan hyra en elektrisk skoter i högst 24 timmar, vilket innebär att du samtycker till att inaktivera den elektriska skoter inom 24 timmar efter att den har aktiverats. Om du tänker hyra den i mer än 24 timmar, se till att inaktivera den under de första 24 timmarna och sedan aktivera den igen. Qick håller inte koll på tiden för dig, du samtycker till att hålla reda på tiderna och följa 24-timmarsregeln.

2.4 Insamlingsavgifter

Om du inte kan returnera produkten till ett giltigt område (alltså om du parkerar i ett område som privat egendom, inhägnad område etc.) och ber Qick att hämta produkten åt dig, kommer du att debiteras 800 SEK. Om du överger produkten utan att inaktivera den inom ett godkänt område och inte meddelar Qick om detta, är du ansvarig för en summa på 2000 SEK för att återställa produkten. Om du inte returnerar din Qick-skoter kommer en polisanmälan att göras mot dig och du kommer att debiteras 9500 SEK. Avgifter kan ändras genom beslut som fattats av Qick.

3 Sekretesspolicy

Information lagrad i enlighet med vår integritetspolicy: All personligt identifierbar information som innehas av Qick och som relaterar till dig, inklusive alla namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, kortnummer, lagras av Qick i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer om vår integritetspolicy här: https://www.qickscooters.com/privacy-policy/

4 Beställning och avbeställning av transporttjänster

 1. Din transporttjänst anses vara beställd när du beställer en transporttjänst och föraren har gått med på att utföra arbetet.
 2. När du skickar en bokningsförfrågan skickar vi din bokningsinformation till de tillgängliga leverantörerna. Om och när leverantören har gått med på att genomföra begäran ingår du och leverantören ett eget avtal. Qick tillhandahåller inte resan och är inte part i ditt avtal med leverantören.
 3. Du kan avbryta din bokningsförfrågan när som helst innan leverantören går med på att genomföra förfrågan. Om du vill avbryta din förfrågan efter att föraren har gått med på att utföra arbetet måste du betala en avbokningsavgift. Flera avbokningar inom en 24-timmarsperiod kan leda till att ditt konto varnas. Flera varningar kan leda till att ditt konto dras in.
 4. När leverantören meddelar dig att fordonet anländer till den överenskomna destinationen och du inte anländer till fordonet inom en viss tidsperiod (tidsperioden anges i Qick-appen), anses din förfrågan vara avbokad och du kan bli skyldig att betala en avbokningsavgift. Leverantören kan avbryta din förfrågan när som helst före din ankomst, om det passar leverantören. Observera att Qick inte är ansvarig för sådana åtgärder som leverantören vidtar.
 5. Eventuella skador på Leverantörens fordon eller dess inredning i samband med en transport som bokats via Qick, eventuella böter, ersättningar eller andra rättsliga åtgärder ska regleras mellan Leverantören och dig själv.

5. Skadestånd, skadestånd och avaktivering/avstängning av ditt konto samt avgifter.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst debitera dig ett belopp på 500 SEK om du har brutit mot villkoren i denna punkt 1. Om den skada som Qick har lidit överstiger 500 SEK förbehåller sig Qick rätten att kräva ersättning för den faktiska skadan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att påminna dig om otillåten parkering (som strider mot denna klausul 1.4.1) innan vi debiterar dig detta belopp. Utöver vad som anges ovan är du medveten om att alla avgifter, böter eller andra betalningar som åläggs Qick och alla skador som Qick drabbas av till följd av att du av oaktsamhet eller uppsåtligt underlåter att följa avsnitt 1 ska återbetalas av dig till Qick.

Vi förbehåller oss rätten att alltid inaktivera eller avsluta ditt konto och Qick Pass, om sådant finns, eller att begränsa din användning av tjänsterna när vi, enligt vår egen bedömning, anser att du har brutit mot villkoren i detta avsnitt 1, eller om din användning kraftigt avviker från ett normalt användningsmönster. Om du upprepade gånger bryter mot villkoren för ansvarsfull användning av tjänsterna, se punkt 1.4.1, förbehåller sig Qick rätten att meddela dig och spärra ditt konto eller begränsa din användning av tjänsterna med omedelbar verkan.

Du bekräftar att du är ansvarig för din körning och att du endast kan rikta skadeståndskrav mot oss för skador som orsakats av fordonet och inte av din körning.

6 återbetalning

6.1 Returpolicy

Enligt konsumentköplagen har du rätt att säga upp det avtal du ingått med Qick inom 14 dagar. Din ångerrätt regleras också i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du godkänner härmed att ångerrätten endast är giltig om du inte har använt produkten i fråga och kommer att meddela Qick inom tidsfristen. Detta innebär att du inte kan göra anspråk på din ångerrätt om du har använt produkten och betalat för den.

För att hävda din ångerrätt måste du meddela Qick genom att skicka ett mejl till support@qickscooters.com.

6.2 Ångerrätt

Om du gör anspråk på din rätt till ångerrätt och uppfyller kraven enligt punkt 4.1 kommer vi att göra en återbetalning till dig så snart som möjligt. Vi har dock en 14-dagars frist för att göra detta från det att vi blir medvetna om ditt fall. Qick återbetalar endast det belopp du betalat till Qick, oavsett om en rabattkod användes eller inte. Återbetalningen görs till det kredit- / betalkort som registrerats hos Qick om inte annat anges eller avtalats.

7 Slutligt avtal

Du samtycker till att detta avtal gäller med full effekt och föregår alla andra avtal som undertecknats i enlighet med Qick.
Du intygar att du är minst 18 år och har läst och accepterat villkoren i detta avtal.

8 Tolkning av detta avtal

Rubriker i detta avtal påverkar inte detta avtal och dess innehåll och att avtalet inte är exklusivt i sin mening.