Sekretesspolicy för Qick

Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Användare kan omfattas av olika skyddsstandarder och bredare standarder kan därför gälla för vissa. För att lära sig mer om skyddskriterierna kan användarna hänvisa till tillämpningsavsnittet. Detta dokument kan skrivas ut som referens med utskriftskommandot i inställningarna i vilken webbläsare som helst.

Ägare och datakontrollant

Qick Mobility AB
Qick
SKOTTVÄGEN 26
703 69 Örebro

E-postadress till ägare: Support@qickscooters.com

Typer av insamlad data

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom tredje part, finns det: förnamn; efternamn; telefonnummer; e-postadress; Småkakor; Användningsdata; uppgifter om allmän aktivitet; rörelseaktivitet; geografisk position. Fullständig information om varje typ av personuppgifter som samlas in tillhandahålls i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen. Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder denna applikation. Om inte annat anges är all information som begärs av denna applikation obligatorisk och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står användarna fritt att inte kommunicera dessa data utan konsekvenser för tillgängligheten eller funktionen för tjänsten. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren. All användning av kakor – eller andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägare av tredje parts tjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgänglig. Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhållits, publicerats eller delats genom denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla informationen till ägaren.

Läge och plats för bearbetning av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstörelse av uppgifterna.
Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och / eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Utöver ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk, systemadministration) eller externa parter (såsom tredje- partitekniska tjänsteleverantörer, postföretag, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer), vid behov utsedda till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras av ägaren när som helst.

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren kan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Obs: Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling (”opt-out”) utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandling av personuppgifter är föremål för europeisk dataskyddslag;
 • Tillhandahållande av data är nödvändigt för genomförandet av ett avtal med användaren och / eller för eventuella förpliktelser före avtalet;
 • behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är föremål för;
 • behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet som ägaren äger;
 • bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller en tredje part eftersträvar.

Under alla omständigheter hjälper ägaren gärna till att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens driftkontor och på andra ställen där de parter som är involverade i behandlingen finns.
Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än sitt eget. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda data kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.
Om bredare skyddsstandarder är tillämpliga har användarna också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföring till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av internationell folkrätt eller inrättats av två eller flera länder, såsom FN , och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda deras data.
Om någon sådan överföring sker kan användare ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller fråga med ägaren med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs av det syfte de har samlats in för.
Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till genomförandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts.
 • Personuppgifter som samlas in för ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppnå sådana syften. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren bedriver inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte dras tillbaka. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period när det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller på uppdrag av en myndighet.
När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till åtkomst, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden.

Syftet med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att tillåta ägaren att tillhandahålla sin tjänst, följa sina juridiska skyldigheter, svara på verkställighetsförfrågningar, skydda dess rättigheter och intressen (eller dess användares eller tredje parts), upptäcka skadlig eller bedräglig aktivitet, samt följande: Kontakta användaren, visa innehåll från externa plattformar, hantera aktivitetsdata, hantera betalningar, interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, platsbaserade interaktioner, plattformstjänster och webbhotell, analys och registrering och autentisering.
För specifik information om de personuppgifter som används för varje ändamål kan användaren hänvisa till avsnittet ”Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter”.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med följande tjänster:

Analytics

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarnas beteende.

WordPress Stats (Automattic Inc.)

WordPress Stats är en analystjänst som tillhandahålls av Automattic Inc.
Behandlade personuppgifter: Cookies; Användningsdata.
Plats för behandling: United States –Sekretesspolicy.

Kontakta användaren

Kontaktformulär (denna ansökan)

Genom att fylla i kontaktformuläret med sina data, godkänner användaren denna applikation att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, offert eller någon annan typ av förfrågan som anges i formulärets rubrik.
Behandlade personuppgifter: e-postadress; förnamn; efternamn; telefonnummer.

Telefonkontakt (denna applikation)

Användare som har angett sitt telefonnummer kan kontaktas för kommersiella eller reklamändamål relaterade till denna applikation, samt för att uppfylla supportförfrågningar.
Behandlade personuppgifter: telefonnummer.

Visar innehåll från externa plattformar

Denna typ av tjänst låter dig visa innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna i denna applikation och interagera med dem.
Den här typen av tjänst kan fortfarande samla in webbtrafikdata för de sidor där tjänsten är installerad, även när användare inte använder den.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram är en bildvisualiseringstjänst som tillhandahålls av Instagram, Inc. som gör det möjligt för denna applikation att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.
Behandlade personuppgifter: Cookies; Användningsdata.
Plats för behandling: United States –Sekretesspolicy.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts är en typsnittsvisualiseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited som gör det möjligt för denna applikation att införliva sådant innehåll på sina sidor.
Behandlade personuppgifter: Användningsdata; olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.
Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy.

Hantering av aktivitetsdata

Denna typ av tjänst gör det möjligt för ägaren att använda aktivitetsdata som samlas in av din enhet för att denna applikation ska fungera eller tillhandahålla specifika funktioner. Detta kan innefatta rörelser, hjärtslag, höjdförändring eller data om omgivningen.
Beroende på vad som beskrivs nedan kan tredje parter vara inblandade i aktivitetsspårningen.
De flesta enheter gör det möjligt för användaren att kontrollera vilken data som nås eller lagras.

Aktivitetsdata spåras av din enhet (denna applikation)

Denna applikation använder viss aktivitetsinformation som spåras av din enhet för att fungera eller för att tillhandahålla specifika funktioner.
Behandlade personuppgifter: allmän aktivitetsinformation; rörelseaktivitet.

Apple HealthKit (Apple Inc.)

HealthKit är en aktivitetshanteringstjänst som tillhandahålls av Apple Inc. som gör det möjligt för ägaren att komma åt eller lagra aktivitetsdata. HealthKit (Apple Inc.)
Behandlade personuppgifter: allmän aktivitetsinformation; rörelseaktivitet.
Plats för behandling: United States –Sekretesspolicy.

Hantering av betalningar

Om inte annat anges behandlar denna applikation betalningar med kreditkort, banköverföring eller på annat sätt via externa betaltjänstleverantörer. I allmänhet och om inte annat anges, ombeds användare att lämna sina betalningsuppgifter och personlig information direkt till sådana betaltjänstleverantörer. Denna applikation är inte inblandad i insamling och bearbetning av sådan information: den kommer istället endast att få ett meddelande från den relevanta betaltjänstleverantören om betalningen har slutförts.

Stripe (Stripe Inc)

Stripe är en betaltjänst som tillhandahålls av Stripe Inc.
Behandlade personuppgifter: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.
Plats för behandling: United States –Sekretesspolicy.

Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar

Denna typ av tjänst möjliggör interaktion med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt från sidorna i denna applikation.
Interaktionen och informationen som erhålls genom denna applikation är alltid föremål för användarens integritetsinställningar för varje socialt nätverk.
Denna typ av tjänst kan fortfarande samla in trafikdata för de sidor där tjänsten är installerad, även när användare inte använder den.
Vi rekommenderar att du loggar ut från respektive tjänster för att säkerställa att de bearbetade uppgifterna i denna applikation inte kopplas tillbaka till användarens profil.

Facebook Gilla-knapp och sociala widgets (Facebook, Inc.)

Facebook Like-knappen och sociala widgets är tjänster som möjliggör interaktion med Facebooks sociala nätverk som tillhandahålls av Facebook, Inc.
Behandlade personuppgifter: Cookies; Användningsdata.
Plats för behandling: United States –Sekretesspolicy.

Platsbaserade interaktioner

Geolocation (denna applikation)

Denna applikation kan samla in, använda och dela uppgifter om användarplats för att tillhandahålla platsbaserade tjänster.
De flesta webbläsare och enheter tillhandahåller verktyg för att välja bort den här funktionen som standard. Om uttrycklig behörighet har tillhandahållits kan användarens platsinformation spåras av denna applikation.
Behandlade personuppgifter: geografisk position.

Plattformstjänster och webbhotell

Dessa tjänster har till syfte att vara värd för och driva nyckelkomponenter i denna applikation, vilket gör det möjligt att tillhandahålla denna applikation från en enhetlig plattform. Sådana plattformar erbjuder ett brett utbud av verktyg till ägaren – t.ex. analys, användarregistrering, kommentar, databashantering, e-handel, betalningshantering – som innebär insamling och hantering av personuppgifter.
Några av dessa tjänster fungerar genom geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att bestämma den faktiska platsen där personuppgifterna lagras.

Apple App Store (Apple Inc.)

Denna applikation distribueras på Apples App Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Apple Inc.
Genom att distribueras via denna appbutik samlar Apple in grundläggande analyser och tillhandahåller rapporteringsfunktioner som gör det möjligt för ägaren att se användningsanalysdata och mäta prestanda för denna applikation. Mycket av denna information bearbetas på opt-in-basis.
Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på den här sidan.
Behandlade personuppgifter: Användningsdata.
Plats för behandling: United States –Sekretesspolicy.

Google Play Store (Google Ireland Limited)

Denna applikation distribueras i Google Play Store, en plattform för distribution av mobilappar, tillhandahållen av Google Ireland Limited.
Genom att distribueras via denna appbutik samlar Google in användnings- och diagnostikdata och delar sammanlagd information med ägaren. Mycket av denna information bearbetas på opt-in-basis.
Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på den här sidan.
Behandlade personuppgifter: Användningsdata.
Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com är en plattform som tillhandahålls av Automattic Inc. som gör det möjligt för ägaren att bygga, köra och vara värd för denna applikation.
Behandlade personuppgifter: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.
Plats för behandling: United States –Sekretesspolicy.

Registrering och autentisering

Genom att registrera eller autentisera tillåter användare att denna applikation identifierar dem och ger dem åtkomst till dedikerade tjänster.
Beroende på vad som beskrivs nedan kan tredje parter tillhandahålla registrering och autentiseringstjänster. I det här fallet kommer denna applikation att kunna komma åt vissa uppgifter som lagras av dessa tredjeparts tjänster för registrering eller identifiering.
Vissa av tjänsterna nedan kan också samla in personuppgifter för inriktning och profilering. För mer information, se beskrivningen för varje tjänst.

WordPress.com Single Sign On (Automattic Inc.)

WordPress.com Single Sign On är en registrering och autentiseringstjänst som tillhandahålls av Automattic Inc. och är ansluten till WordPress.com-nätverket.
Behandlade personuppgifter: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.
Plats för behandling: United States –Sekretesspolicy.

Mer information om personuppgifter

Analys och förutsägelser baserade på användardata (“profilering”)

Ägaren kan använda de personuppgifter och användningsdata som samlas in genom denna applikation för att skapa eller uppdatera användarprofiler. Denna typ av databehandling gör det möjligt för ägaren att utvärdera användarval, preferenser och beteende för de ändamål som beskrivs i respektive avsnitt i detta dokument.
Användarprofiler kan också skapas med hjälp av automatiserade verktyg som algoritmer, som också kan tillhandahållas av tredje part. För att ta reda på mer om de profilerade aktiviteter som utförts kan användarna kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument.
Användaren har alltid rätt att invända mot denna typ av profilaktivitet. För att ta reda på mer om användarens rättigheter och hur de kan utövas, uppmanas användaren att läsa avsnittet i detta dokument som beskriver användarens rättigheter.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innebär att ett beslut som sannolikt kommer att få rättsliga effekter eller liknande betydande effekter på användaren, fattas enbart på tekniska sätt utan mänskligt ingripande. Denna applikation kan använda användarens personuppgifter för att fatta beslut helt eller delvis baserat på automatiserade processer enligt de syften som beskrivs i detta dokument. Denna applikation antar automatiserade beslutsprocesser så långt det är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan användare och ägare, eller på grundval av användarens uttryckliga samtycke, där sådant samtycke krävs enligt lagen.
Automatiserade beslut fattas med tekniska medel – mestadels baserat på algoritmer som omfattas av fördefinierade kriterier – som också kan tillhandahållas av tredje part.
Motivet bakom det automatiska beslutsfattandet är:

 • för att möjliggöra eller på annat sätt förbättra beslutsprocessen;
 • att ge användarna rättvis och opartisk behandling baserat på enhetliga och enhetliga kriterier;
 • för att minska den potentiella skada som härrör från mänskliga fel, personliga fördomar och liknande som potentiellt kan leda till diskriminering eller obalans i behandlingen av individer etc .;
 • för att minska risken för att användaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt ett kontrakt. För att ta reda på mer om syftet, tredjepartstjänsterna, om sådana finns, och eventuella specifika skäl för automatiserade beslut som används i denna applikation, kan användarna kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument.

Konsekvenser av automatiserade beslutsprocesser för användare och rättigheter för användare som utsätts för det

Som en konsekvens har användare som omfattas av sådan behandling rätt att utöva specifika rättigheter som syftar till att förhindra eller på annat sätt begränsa de potentiella effekterna av de automatiserade beslut som fattas.
I synnerhet har användarna rätt att:

 • få en förklaring om alla beslut som fattas till följd av automatiserat beslutsfattande och uttrycka sin syn på detta beslut;
 • utmana ett beslut genom att be ägaren att ompröva det eller ta ett nytt beslut på en annan grund;
 • begära och få från ägaren mänsklig intervention på sådan behandling.

För att lära sig mer om användarens rättigheter och sättet att utöva dem, uppmanas användaren att läsa avsnittet i detta dokument om användarens rättigheter.

Personuppgifter som samlas in via andra källor än användaren

Ägaren av denna applikation kan ha lagligt samlat in personuppgifter som rör användare utan deras vetskap genom att återanvända eller skaffa dem från tredje part av de skäl som nämns i avsnittet som anger den rättsliga grunden för behandlingen.
Om ägaren har samlat in personuppgifter på ett sådant sätt kan användare hitta specifik information om källan inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Pushnotifikationer

Denna applikation kan skicka push-meddelanden till användaren för att uppnå de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.
Användare kan i de flesta fall välja bort att få push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar, till exempel aviseringsinställningarna för mobiltelefoner, och sedan ändra dessa inställningar för den här applikationen, vissa eller alla appar på den specifika enheten.
Användare måste vara medvetna om att inaktivera push-meddelanden kan påverka användningen av denna applikation negativt.

Push-aviseringar baserat på användarens geografiska plats

Denna applikation kan använda användarens geografiska plats för att skicka push-aviseringar för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.
Användare kan i de flesta fall välja bort att få push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar, till exempel aviseringsinställningarna för mobiltelefoner, och sedan ändra dessa inställningar för vissa eller alla appar på den specifika enheten.
Användare måste vara medvetna om att inaktivera push-meddelanden kan påverka användningen av denna applikation negativt.

Push-aviseringar för direktmarknadsföring

Denna applikation kan skicka push-meddelanden till användaren i syfte att direktmarknadsföra (för att föreslå tjänster och produkter som tillhandahålls av tredje part eller som inte är relaterade till den produkt eller tjänst som tillhandahålls av denna applikation).
Användare kan i de flesta fall välja bort att ta emot push-aviseringar genom att besöka deras enhetsinställningar, såsom aviseringsinställningar för mobiltelefoner, och sedan ändra dessa inställningar för den här applikationen eller alla appar på den specifika enheten.
Användare måste vara medvetna om att inaktivera push-meddelanden kan påverka användningen av denna applikation negativt.
Förutom tillämpliga enhetsinställningar kan användaren också använda de rättigheter som beskrivs under Användarrättigheter i relevant avsnitt i denna sekretesspolicy.

Säljer varor och tjänster online

De insamlade personuppgifterna används för att förse användaren med tjänster eller för att sälja varor, inklusive betalning och eventuell leverans.
De personuppgifter som samlas in för att slutföra betalningen kan innehålla kreditkort, bankkonto som används för överföringen eller andra planerade betalningsmedel. Vilken typ av data som samlas in av denna applikation beror på vilket betalningssystem som används.

Tjänsten riktar sig inte till barn under 13 år

Användare förklarar sig vara vuxna enligt deras tillämpliga lagstiftning. Mindreåriga får endast använda denna applikation med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare. Under inga omständigheter får personer under 13 år använda denna applikation.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter beträffande deras data som behandlas av ägaren.
Användare som har rätt till bredare skyddsstandarder kan utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. I alla andra fall kan användare fråga ägaren om vilka rättigheter som gäller dem.
I synnerhet har användarna rätt att göra följande:

 • Återkalla ditt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Motsätter dig behandlingen av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i det särskilda avsnittet nedan.
 • Få åtkomst till deras data. Användare har rätt att lära sig om data behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den data som behandlas.
 • Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera att deras data är korrekta och att de ska uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I det här fallet kommer ägaren inte att behandla sina data för något annat syfte än att lagra dem.
 • Låt sina personuppgifter raderas eller tas bort på annat sätt. Användare har rätt, under vissa omständigheter, att radera sina uppgifter från ägaren.
 • Ta emot deras data och få den överförd till en annan registeransvarig. Användare har rätt att ta emot sina data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt genomförbart, att överföra dem till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att Uppgifterna behandlas automatiskt och att behandlingen baseras på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren är en del av eller på förpliktelser därav.
 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att göra anspråk inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandlingen

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ägs av ägaren eller för syftet med de legitima intressen som ägaren eftersträvar, kan användare motsätta sig sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras specifika situation till motivera invändningen.
Användare måste veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan de dock invända mot behandlingen när som helst utan att motivera. För att få reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål kan användare hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas gratis och kommer att tas upp av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Tillämpning av bredare skyddsstandarder

Även om de flesta bestämmelserna i detta dokument gäller alla användare, gäller vissa bestämmelser uttryckligen endast om behandlingen av personuppgifter omfattas av bredare skyddsstandarder.
Sådana bredare skyddsstandarder gäller vid bearbetningen:

 • utförs av en ägare baserad inom EU;
 • gäller personuppgifter om användare som är inom EU och är relaterade till erbjudande av betalda eller obetalda varor eller tjänster, till sådana användare;
 • gäller personuppgifter för användare som är inom EU och tillåter ägaren att övervaka sådana användares beteende som äger rum inom EU.

Cookiepolicy

Denna applikation använder spårare. För att lära sig mer kan användaren läsa Cookiepolicyn.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstolen eller i de steg som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster.
Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna sekretesspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om vissa tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

I drift- och underhållssyfte kan denna applikation och alla tredje parts tjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) och använder andra personuppgifter (t.ex. IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras av ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur hanteras “Spår inte” -förfrågningar

Denna applikation stöder inte “Spåra inte” -förfrågningar.
För att avgöra om någon av de tjänster från tredje part som den använder respekterar ”Spåra inte” -förfrågningar, vänligen läs deras integritetspolicy.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och / eller – så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt – att skicka ett meddelande till användarna via all kontaktinformation som är tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att du kontrollerar den här sidan ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.
Om ändringarna påverkar bearbetningsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, om så krävs.

Definitioner och juridiska referenser

Personuppgifter (eller data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personligt identifieringsnummer – möjliggör identifiering eller identifierbarhet för en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna applikation (eller tjänster från tredje part som används i denna applikation), som kan innehålla: IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användarna som använder denna applikation, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tid för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottas som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (framgångsrikt resultat, fel, etc.), ursprungsland, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsuppgifterna per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs inom applikationen med särskild hänvisning till sekvensen för besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och / eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder denna applikation och, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Registrerad

Den fysiska person som personuppgifterna hänvisar till.

Databehandlare (eller datatillsynsman)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som behandlar personuppgifter för den registeransvarige, såsom beskrivs i denna sekretesspolicy.

Datakontrollant (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av denna applikation. Uppgiftsansvarig är, om inte annat anges, ägare till denna applikation.

Den här applikationen

Sättet på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgänglig) och på denna webbplats / applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar som görs inom detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsstater till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Cookies är spårare som består av små uppsättningar data som lagras i användarens webbläsare.

Tracker

Tracker indikerar all teknik – t.ex. kakor, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar och fingeravtryck – som möjliggör spårning av användare, till exempel genom att komma åt eller lagra information på användarens enhet.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).
Denna sekretesspolicy avser enbart denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.
Senaste uppdatering: 02 augusti 2020
iubenda är värd för detta innehåll och samlar endast in personuppgifter som är absolut nödvändiga för att de ska kunna tillhandahållas.